Adatvédelmi és Adatkezelési Tájékoztató

(külső személyek adatainak kezeléséről)

I. BEVEZETÉS
II. AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGALAPJA, IDŐTARTAMA ÉS A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE
III. AZ ADATKEZELÉSRE ÉS ADATFELDOLGOZÁSRA JOGOSULTAK
IV. AZ ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA
V. JOGÉRVÉNYESÍTÉS ÉS JOGORVOSLAT

 

I. BEVEZETÉS
A Tájékoztató célja
A jelen Tájékoztató célja, hogy rögzítse az AgroSió Kft (székhelye: 7100 Szekszárd, Páskum utca 2.; Cg 17-09-006342; adószáma: 14237173-2-17; a továbbiakban: társaság, vagy adatkezelő) által kezelt kapcsolatfelvétellel, marketing célú megkeresésekkel, szerződések előkészítésével, megkötött szerződések teljesítésével összefüggésben vagy más módon tudomására jutott, munkavállalónak nem minősülő külső személyek (a továbbiakban: „érintettek”) adatainak kezelésről történő tájékoztatása. Jelen adatkezelési tájékoztató kiterjed a közvetlenül az érintettektől felvett vagy más forrásból (pl. szerződő fél) az adatkezelő tudomására jutott személyes adatok kezelésére.
Irányadó jogszabályok
Jelen Tájékoztató az alábbi törvények figyelembevételével készült el:
– 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (a továbbiakban: elektronikus kereskedelmi törvény, Ektv).
– 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (a továbbiakban: gazdasági reklámtörvény, Grt).
– 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: Infotv.)
– 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (a továbbiakban. Ehtv)
– 1995 évi CXIX. törvény a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név – és lakcímadatok kezeléséről
– 2016. április 27.-i 2016/679 Európai Parlament és Tanácsi-i Rendelet (továbbiakban: Rendelet) Fogalom meghatározás
Jelen szabályzat fogalom-meghatározásai során az irányadó jogszabályi rendelkezések értelmező rendelkezései és fogalom-meghatározásai érvényesek.

II. AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGALAPJA, IDŐTARTAMA ÉS A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE

II/1 MARKETING CÉLÚ MEGKERESÉSEK (KAPCSOLATFELVÉTEL, TÁJÉKOZTATÁS HÍREKRŐL, INFORMÁCIÓKRÓL, MEGHÍVÓ, ELÉGEDETTSÉGI VIZSGÁLATOK) HÍRLEVÉLKIKÜLDÉS
Az adatkezelés célja:
Adatkezelés célja a vásárlói kapcsolattartás, az AgroSió Kft által forgalmazott termékekről és technológiai eljárások leírásáról, árairól, akciókról, promóciókról, valamint az általa szervezett rendezvényekről, kereskedelmi, illetve szakmai fórumairól tájékoztatás, megkeresések, illetve meghívó, hírlevél, újság küldése postai úton, telefonon vagy elektronikus levelezés útján az érintett által megjelölt elérhetőségekre. Az adatkezelő a hírleveleire való feliratkozóknak általában hetente újdonságokat, híreket és ajánlatokat tartalmazó online hírleveleket és elektronikus úton direkt marketing üzeneteket kézbesít. Valamint hogy az AgroSió Kft által végzendő elégedettségi vizsgálatok lefolytatása érdekében kérdéseket terjesszen elő.
Továbbá az adatkezelés célja az érintettek tájékoztatása – a hírlevélnek az érintettek számára történő eljuttatásával –, és az e célból történő kapcsolattartás lehetőségének a biztosítása.
Az adatkezelés jogalapja:
Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása. Az adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. (Infotv.) 5.§ (1) bek. a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása. A hozzájárulást érintett az egyes adatkezelések tekintetében a weboldal használatával, a regisztrációval, illetve a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg.
A kezelt személyes adatok köre Érintett minden olyan személy, aki a weboldalt meglátogatja, annak szolgáltatásait igénybe veszi.
Érintett továbbá minden olyan személy, aki az adatkezelő szolgáltatásait igénybe veszi, vagy erre törekszik, és ennek során az adatkezelő által közzétett felhívásra jelentkezik, részére adatait megküldi, vagy egyéb módon átadja, az adatkezelő rendszerében regisztrál.
Érintett döntése alapján rendeléskor és/vagy regisztrációkor megadható adat: név, számlázási név, szállítási cím, számlázási cím, adószám, bankszámlaszám, telefonszám, e-mail cím, fax, cég, cégjegyzékszám, IP cím, kapcsolódó szolgáltatások igénybevétele miatt teljesen egyedi, előre meg nem nevezhető személyhez köthető információk.
Cég esetén: partnerkód; cégnév; székhely címe; levelezési cím; cégjegyzésre jogosult neve; cég adószáma; kapcsolattartó neve; kapcsolattartó beosztása; kapcsolattartó telefonszáma; kapcsolattartó email címe. A megadott adatok valódiságáért, melyek harmadik személyek személyhez fűződő jogait nem sértik, az érintett felel.
Magánszemély esetén: partnerkód, név, lakcím, levelezési cím, telefonszám, email cím, kapcsolattartó neve, kapcsolattartó beosztása, kapcsolattartó telefonszáma, kapcsolattartó email címe. A megadott adatok valódiságáért, melyek harmadik személyek személyhez fűződő jogait nem sértik, az érintett felel. A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: az érintett bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak és melyeket az adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer az érintett külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok az érintett egyéb személyes adataival – törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag az adatkezelő fér hozzá.
A weboldal a testre szabott kiszolgálás érdekében a Felhasználó számítógépén kis adatcsomagot (ún. „cookie”-t) helyez el automatikusan. A cookie célja az adott oldal minél magasabb színvonalú működésének biztosítása a felhasználó élmény növelése érdekében. A cookie-t a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa. A cookie-k alkalmazásának tiltásával a felhasználó tudomásul veszi, hogy cookie nélkül az adott oldal működése nem teljes értékű.
A weboldal látogatottsági adatait a Google Analytics szolgáltatás igénybevételével méri, mely szolgáltatás egy vagy több cookie-t vagy névtelen azonosítót használ. A továbbított adatok az Érintett azonosítására nem alkalmasak. A Google adatvédelmi elveiről bővebb információ itt olvasható: http://www.google.hu/policies/privacy/ads
Adatkezelés időtartama:
Az adatkezelés a hozzájárulás visszavonásának időpontjáig történik, de legfeljebb 8 évig.

II/2 SZERZŐDÉSEK ELŐKÉSZÍTÉSÉVEL, TELJESÍTÉSÉVEL ÖSSZEFÜGGÉSBEN AZ ADATKEZELŐ TUDOMÁSÁRA JUTOTT KÜLSŐ SZEMÉLYEK ADATAINAK KEZELÉSE

Az adatkezelés célja:
A Társaság szerződés teljesítése jogcímén a szerződés megkötése, teljesítése, megszűnése, szerződési kedvezmény nyújtása céljából kezeli a vele vevőként, szállítóként szerződött természetes személy nevét, születési nevét, születési idejét, anyja nevét, lakcímét, adóazonosító jelét, adószámát, vállalkozói, őstermelői igazolvány számát, személyi igazolvány számát, lakcímét, székhely, telephely címét, telefonszámát, e-mail címét, honlap-címét, bankszámlaszámát, vevőszámát (ügyfélszámát, rendelésszámát), online azonosítóját (vevők, szállítók listája, törzsvásárlási listák), Ezen adatkezelés jogszerűnek minősül akkor is, ha az adatkezelés a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.
Az adatkezelő gazdasági tevékenysége során a potenciális szerződő felekkel történő szerződés megkötését megelőzően vagy a megkötött szerződések teljesítésével összefüggésben vagy egyéb módon az adatkezelő tudomására jutott külső természetes személyek adatainak a kezelése:
• a szerződések megkötését megelőzően (pl. ajánlattétel) a potenciális szerződő felekkel történő szerződéskötés céljából,
• a megkötött szerződésekkel összefüggésben a szerződések teljesítése céljából,
• a szerződések teljesítését követően a szerződő felekkel történő elszámolás biztosítása céljából,
• a szerződő felekkel történő kapcsolattartás céljából.

Az adatkezelés jogalapja:
• A Rendelet 6. cikk b) pontja szerint, az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges;
• A megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását törvényi előírások teszik kötelezővé.

A kezelt személyes adatok köre:
• érintett neve,
• magánszemély, őstermelő, egyéni vállalkozó esetén: születési név, születési hely, születési idő, anyja neve, személyi igazolvány szám;
• érintett által képviselt vagy azon szerződő fél megnevezése, amellyel fennálló üzleti kapcsolat kapcsán a személyes adat az adatkezelő tudomására jut;
• kapcsolatfelvételre vonatkozó adatok (e-mail cím, telefonszám, lakcím, levelezési cím stb.);
• azon személyes adatok, amelyek az adatkezelő potenciális, vagy szerződött partnerével fennálló üzleti kapcsolat vagy szerződés teljesítésével összefüggésben jutnak az adatkezelő tudomására: adóazonosító jel, adószám, bankszámlaszám, FM regisztrációs szám, Növényvédelmi engedély szám, FELÍR szám, Családi gazdálkodási szám, egyéni vállalkozói szám, területadatok (MEPAR szám), GPS koordináta
A megadott adatok valódiságáért, melyek harmadik személyek személyhez fűződő jogait nem sértik, az érintett felel.

Adatkezelés időtartama:
Az érintettek személyes adatait, az adatkezelő a szerződés teljesítésének évét követő nyolc évig őrzi meg, egyéb esetekben a vonatkozó jogszabályokban előírt megőrzési időtartam elteltéig kezeli.

III. AZ ADATKEZELÉSRE ÉS ADATFELDOLGOZÁSRA JOGOSULTAK

III/1 AZ ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE
E tájékoztatás kiadója, egyben az Adatkezelő:
Cégnév: AgroSió Kft
Székhely: 7100 Szekszárd, Páskum utca 2
Cégjegyzékszám: 17-09-006342
Adószám: 14237173-2-17
Képviseli: Barsi Zoltán
E-mail cím: info@atrakokocsi.hu
Honlap: www.atrakokocsi.hu
III/2 ADATFELDOLGOZÓK MEGNEVEZÉSE
Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel; (Rendelet 4. cikk 8.)
Az adatfeldolgozó igénybevételéhez nem kell az érintett előzetes beleegyezése, de szükséges a tájékoztatása. Ennek megfelelően a következő tájékoztatást adjuk:

1. Társaságunk IT szolgáltatója
Társaságunk a honlapja fenntartásához és kezeléséhez adatfeldolgozót vesz igénybe, aki az IT szolgáltatásokat (tárhelyszolgáltatás) biztosítja, és ennek keretében – a vele fennálló szerződésünk tartamáig – kezeli a honlapon megadott személyes adatokat, az általa végzett művelet a személyes adatok tárolása a szerveren.

Ezen adatfeldolgozó megnevezése a következő:
Cégnév: Dima.hu Kft
Székhely: 4032 Debrecen, Békessy Béla utca 9. C. ép. 3. emelet 10.
Adószám: 14079665-2-09
Képviseli: Dinkó Tamás Pál

2. Postai szolgáltatások, kézbesítés, csomagküldés
Ezen adatfeldolgozók Társaságunktól megkapják a megrendelt termék kézbesítéséhez szükséges személyes adatokat (érintett neve, címe, telefonszáma, e-mail címe), és ennek felhasználásával kiszállítja a terméket.
Ezen szolgáltatók:

Postaszolgálat:
Cégnév: Magyar Posta Zrt.
Székhelye: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.
Levelezési cím: 3512 Miskolc
Cégjegyzékszám: 01-10-042463
Adószám: 10901232-2-44
Telefonszám: 06-1-767-8282

Futárszolgálat:
Cégnév: GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.
Székhely: H-2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2.
Cégjegyzékszám: 13-09-111755
Adószám: 12369410-2-44
Telefonszám: (+36 29) 88 66 70

Futárszolgálat:
Cégnév: TNT Express Hungary Kft.
Székhely: 1185 Budapest II. Logisztikai központ – Irodaépület, BUD Nemzetközi Repülőtér 283. ép.
Cégjegyzékszám: 01-09-068137
Adószám: 10376166-2-44
Telefonszám: 06 8031 3131

Az érintettek személyes adatait a társaság kezeli. Az adatkezelő kezeli az érintettek által a www.atrakokocsi.hu honlapon; az AgroSió Kft Hírlevélben; Facebook, Youtube és Instagram közösségi oldalán (továbbiakban együttesen: weboldal) megadott személyes adatokat, valamint az érintettek által más módon az adatkezelő részére átadott személyes adatokat.
Az adatkezelő a hírlevél feliratkozás során megadott személyes adatokat a weboldalt szolgáltató Dima.hu Kft (továbbiakban szolgáltató) található szervereken tárolja. Adatkezelő felé a szolgáltató teljes körű titoktartási kötelezettséggel tartozik. A személyes adatai tárolásához az adatkezelő más cég szolgáltatását nem veszi igénybe.
A Szolgáltató a tudomány és technológia adott állásának mindenkori megfelelő informatikai-biztonsági intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy személyes adatai fokozott védelem alá kerüljenek, törekedve arra, hogy megakadályozza a jogosulatlan informatikai és fizikai hozzáférést, megismerését és az adatok jogosulatlan megváltoztatását. A szolgáltató a magyar jogszabályoknak megfelelően létrejött, a cégjegyzékbe bejegyzett gazdasági társaság, jogi személyiséggel rendelkezik.
Az Adatkezelő hírlevél (Célzott reklámcélú küldemény) küldő szolgáltatást üzemeltet. Az adatkezelő az érintettek számára lehetőséget biztosít arra, hogy amennyiben szeretnék, termékeikről vagy a termékeikhez kapcsolódó újdonságokról hírlevelet kapjanak.

Adatok megismerésére jogosultak:
Hozzáférés a kezelt adatokhoz
A személyes adatokhoz az adatkezelő érdekkörében eljáró azon személyek – így különösen megbízottak, munkavállalók – férnek hozzá, akiknek ez tevékenységük ellátásához szükséges, és akik az adatok kezelésével kapcsolatos kötelezettségekkel tisztában vannak és azokat ismerik.
A kezelt adatokat az adatkezelő csak abban az esetben továbbítja, azaz teszi hozzáférhetővé harmadik személyek számára, ha ehhez a felhasználó kifejezetten hozzájárult, vagy ezt törvény elrendeli. Az adatkezelő jogosult és egyben köteles minden olyan rendelkezésére álló és általa szabályszerűen tárolt személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely adattovábbításra őt jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés kötelezi. Ilyen adattovábbítása, valamint az ebből származó következmények miatt adatkezelő nem tartozik felelősséggel.
Az adatkezelő jogosult arra, hogy az adatokat személyazonosításra alkalmatlan módon statisztikai célra felhasználja. Az adatkezelő az irányadó jogszabályoknak megfelelően jogosult arra, hogy egyes technikai műveletek céljára adatfeldolgozót vegyen igénybe. Az adatfeldolgozó csak az adatkezelő döntéseinek végrehajtására jogosult, az adatkezelő utasításainak megfelelően. Az adatfeldolgozó igénybe vétele az adatkezelő felelősségét nem érinti.
Az érintett elfogadja és tudomásul veszi, hogy az alapul fekvő informatikai rendszer üzemeltetése, a megrendelések teljesítése, az elszámolás rendezése körében adatkezelő adatfeldolgozót vehet igénybe. Az adatkezelő az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az általa kezelt személyes adatok továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes adatok körének meghatározását, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

IV. AZ ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA

Az adatkezelő minden tőle elvárható szükséges intézkedést megtesz az adatok biztonsága érdekében, gondoskodik azok megfelelő szintű védelméről különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen. Az adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy az adatok biztonságáról megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel gondoskodik.

Az Adatkezelők az adatkezelések során megőrzik:
1. a bizalmasságot: megvédik az adatokat és biztosítják, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
2. a sértetlenséget: megvédik az adatoknak és a feldolgozás módszerének pontosságát és teljességét;
3. a rendelkezésre állást: gondoskodnak arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt adatokhoz, azok rendelkezésre álljanak és ezt a célt a megfelelő eszközökkel biztosítja.

V. JOGÉRVÉNYESÍTÉS ÉS JOGORVOSLAT

Az érintett bármikor jogosult tájékoztatást kérni az Adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, hozzáférést kapjon:
1. az adatkezelés céljai;
2. az érintett személyes adatok kategóriái;
3. azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; 4. adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
5. az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
6. a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
7. ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;
8. a Rendelet 22. cikk (1) és (4) bekezdésében említett automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

Érintett jogosult továbbá adatai törlésének kérésére. Az Adatkezelő az érintett kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.
Az érintett a fentiekben felsorolt adatkezelési jogokat illetve adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel az Adatkezelőhöz, illetve adatkezelő munkatársához fordulhat a tájékoztatóban található elérhetőségeken keresztül, az érintett beazonosítható e-mail címéről küldött e-mailben, vagy postai úton az érintett által aláírt levélben gyakorolhatja. Az érintett joggyakorlásra vonatkozó nyilatkozata az adott adatkezelés egyértelmű megjelölése mellett érvényes.
Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri.
A Rendelet 20. cikk (1) bekezdése értelmében az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az Adatkezelő

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha:
1. a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy az Adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;
2. a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
3. törvényben meghatározott egyéb esetben.

Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha az Adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.
Az érintett – a jogszabályon alapuló adatkezelések kivételével – bármikor, indokolás nélkül kérheti személyes adatai törlését, helyesbítését.
Amennyiben az érintett visszavonja a hírlevél célú adatkezeléssel kapcsolatos hozzájárulását, az Adatkezelő az érintett személyes adatait törli nyilvántartásából és esetlegesen meglévő hírlevél adatbázisából. A leiratkozás lehetőségét minden hírlevélben egy közvetlen link biztosítja, illetve az Adatkezelő honlapján is megvan a Hírlevél leiratkozási lehetőség. Az érintett erre irányuló kérése esetén az adatokat az adatkezelő öt munkanapon belül törli.
Az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. A zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.
Amennyiben az Adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti igényét nem teljesíti, 25 napon belül írásban vagy az érintett írásbeli hozzájárulásával elektronikus úton közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait és tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat és a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.
Az Adatkezelő a helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította. Az értesítést mellőzi, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.
Amennyiben a felhasználó jogellenes cselekménye miatt bármilyen hatósági vagy bírósági eljárás indul, ennek eredményes lezárása érdekében az adatkezelő jogosult az érintett adatait kezelni, melyet az érintett tudomásul vesz.

A fentiek rendelkezések alapján az adatkezelő a megadott adatokat köteles törölni, ha:
a) kezelésük jogellenes, vagy jogszabály a törlést elrendeli;
b) az érintett azt kéri;
c) az adat hiányos vagy téves, és ez a felhasználásukat lehetetlenné teszi;
d) az adatkezelés célja megszűnt;
e) hatóság vagy bíróság elrendeli.
Amennyiben az érintett az Adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Telefon: +36 (1) 391-1400
Honlap: http://www.naih.hu

Amennyiben az érintett szolgáltatás igénybevételéhez a regisztráció során harmadik fél adatait adta meg vagy a weboldal használata során bármilyen módon kárt okozott, az adatkezelő jogosult az érintettel szembeni kártérítés érvényesítésére. Az adatkezelő ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

Szerzői jog

A társaság weboldalai, az azon található minden képes és szöveges tartalom, illetve azok elrendezése szerzői jogi, illetve védjegyoltalom alatt állnak. Ezek felhasználása sem online, sem offline formában nem engedélyezett. Bármely nemű felhasználásához előzetes írásos engedély szükséges, amelyet kizárólag a társaság állíthat ki. A feltételek megsértése jogsértést von maga után, és a társaság. kárigénnyel élhet a jogsértővel szemben.
A weboldalakon megjelenő valamennyi információ, adat, feltétel, meghatározás, vagy leírás kizárólag tájékoztatásul szolgál, ezek felhasználása a felhasználó saját felelősségére történik. A társaság nem tartozik felelősséggel azon károkért, amelyek a weboldalak használatával kapcsolatosak, a weboldalak használatra képtelen állapotából származnak, vagy a weboldalak nem megfelelő működéséből, hiányosságából, hibájából, üzemzavarból, információ továbbítási késedelemből, vírusból vagy vonalhibából keletkeznek.
A fentiekből fakadó félreértések és problémák elkerülése érdekében kérjük, hogy a weboldalainkon olvasott információk megerősítése, pontosítása végett még a döntéshozatal előtt lépjen kapcsolatba társaságunkkal.
A társaságot nem terheli felelősség olyan, harmadik személy által létrehozott vagy közzétett anyagokért, információkért, amelyek a társaság weboldalaihoz kapcsolódnak. Amennyiben Ön anyagot bocsát a társaság rendelkezésére, azzal vállalja, hogy az anyag alkalmas a nyilvánosságra hozatalra és hozzájárul annak a társaság általi – ellenérték nélküli – részben vagy egészben történő nyilvánosságra hozatalához, a tartalom felhasználásához, továbbá kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben az Ön által rendelkezésre bocsátott anyaggal összefüggésben a társaság szemben harmadik személy bármilyen igényt támaszt, a társaság mentesíti a helytállási kötelezettség alól.

Scroll to Top
Scroll to Top